Nastavenia prístroja

Pri nastavení prístroja z predného panelu postupujte nasledovne.

 

Popis parametrov prístroja:

Parameter Význam
P000 Interval merania v minútach
nastavuje sa v rozsahu 0..99 minút
P001 Posun teploty

1 digit zodpovedá posunu 0,0625'C

napríklad ak je nastavená hodnota 10 zodpovedá posunu 0,625C

Kladné posuny sú v rozsahu 0..127, záporné v rozsahu 128 ..255

Pre záporný posun -0,0625 nastavíme číslo 128.
Pre posun -0,625 nastavíme číslo 128+10=138

   
P010 Adresa prístroja
V rozsahu 1..254.
POZOR na zbernici sa nesmú nachádzať dva prístroje s rovnakou adresou.
P011 Čakanie prístroja pred odoslaním správy
v jednotkách [ms]
Treba nastaviť cca 010 [ ms ]
P012 Prenosová rýchlosť.

0 = 1200
1 = 2400
2 = 4800
3 = 9600

Štandardne sú prístroje dodávané s nastavením 03 t.j. 9600 bit/sec.
Pri dlhších vedeniach môžu nastať komunikačné problémy, prístroj neodpovedá a pod.
V takom prípade nastavte na nižšiu prenosovú rýchlosť napr. 4800. = 02.

Všetky prístroje na zbernici musia mať nastavenú rovnakú rýchlosť a program v PC musí byť taktiež nastavený na danú rýchlosť.

P013 Dverný kontakt sledovať.

Ak je zapojený dverný kontakt nastavte parameter na hodnotu 001

V opačnom prípade 000.